OAMMS
CEAB

 

CSIC

HomeHome Descripció de la boia Dades de la boia Pronòstic

vinculosVincles d'interès Sobre nosaltres

     

 

 

Presentació

 

vinculosIntroducció

vinculosAntecedents

vinculosComponents

vinculosAbast

 

Operational Observatory of the Catalan Sea CEAB - CSIC

Definició

L'Observatori Operacional del Mar Catalan (OOCS) està constituït per una sèrie de components que abasten des de l'observació fins el modelat del Mar Mediterrani nord-occidental (veure diagrama).

Boia oceanogràfica multiparamètrica

La boia oceanogràfica i meteorològica és el component més visible de l'Observatori. La boia està composta per un flotador tipus "donut". La part superficial de l'estructura compta amb un conjunt de sensors meteorològics, un "datalogger" i el sistema de comunicació en temps real amb una estació a terra. La part submergida de la boia conté instruments col.locats a diferents profunditats per fer mesura d'una sèrie de variables oceanogràfiques i ecològiques. A la secció de descripció de la boia es donen més detalls sobre això.

Mostrejos complementaris i manteniment de la infraestructura

Des del mes de març de 2009 es realitzen mostrejos quicenales al lloc de l'ancoratge en els que es fan perfils de CTD i es prenen mostres d'aigua amb ampolles Niskin.

Per als mostreigs es fa servir la barca DOLORES, del CEAB. El CTD utilitzat (Seabird 19 +) està equipat amb sensors de fluorescència, llum i terbolesa.

Les mostres d'aigua que es recullen en les ampolles es porten a un laboratori del CEAB per mesurar la concentració de clorofil-a, fitoplàncton, oxigen dissolt mitjançant el mètode Winkler, i els principals nutrients (nitrat, nitrit, fosfat i silicat).

També es fan campanyes semestrals a bord del R/V GARCIA DEL CID a la zona del fondeig. En aquestes campanyes es fa inspecció i manteniment de l'estructura de la boia, la instrumentació i el fondeig. També es realitza una sèrie de perfils de CTD al voltant del lloc de fondeig per determinar la variació espacial de les condicions locals.

Modelat i predicció

Diversos models numèrics del Mar Mediterrani implementats per membres del Grup es faran servir per estudiar les condicions hidrogràfiques i ecològiques de la zona. Els models implementats són: model 1DV [Bahamon & Cruzado, 2003]; model hidrodinàmic [Ahumada i Cruzado, 2007]; model que s'acobla la hidrodinàmica i la biogeoquímica [Bernardello et al,. 2012] de la Mediterrània occidental.

Els models estan sent ajustats per assimilar les dades obtingudes a l'estació OOCS, en altres estacions a la Mediterrània i dades d'observatoris remots (satèl lits ambientals). Aquests models són forçats mitjançant informació meteorològica suminitrada pel Centre Europeu per a la Predicció Meteorològica (ECMWF) per reproduir les condicions marines ocorregudes fins al present.

Els models es troben en procés de preparació per fer pronòstics de les condicions biogeoquímiques i oceanogràfiques de la zona i per fer-los disponibles al públic a través d'aquesta pàgina web.


Dades històrics

La informació recollida a partir de diferents campanyes oceanogràfiques realitzades pel Grup en les últimes quatre dècades en l'àrea d'estudi proporciona informació històrica rellevant de les condicions hidrogràfiques i biogeoquímics de l'àrea i serà accessible en línia.

Diversos aspectes relacionats amb la mar Mediterrània que utilitzen aquestes dades han estat tractades en diverses tesis doctorals (p. ex. [Velásquez, 2002; Grimaldo, 2004; Segura, 2008].

Les dades es troben actualment en procés de control de qualitat als Estats Units, a l'agència NOAA.

Control de qualitat

Actualment es troba en preparació un Programa de Control de Qualitat per a tots els components de l'Observatori. Les dades es publiquen superant un primer nivell de qualitat.

Laboratori-Taller

L'observatori disposa d'un espai a les instal · lacions del CEAB per realitzar tasques de manteniment dels dispositius electrònics i la instrumentació oceanogràfica..